این سایت، با پشتیبانیِ «مجمع ذخائر اسلامی» و «مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ»، برای اطلاع رسانی و خدمات رسانیِ اسناد و دستنوشته های کهن با موضوعات تاریخی، دینی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، مردمی و محلی به زبانهای مختلف، با تمرکز بیشتر بر روی اسناد ایرانی و سپس دیگر اسناد شرقی، بارگذاری شده است. محدودیتی در زبانِ اسناد نیست، ولی عمدۀ اسناد به زبان فارسی، می باشد.
در چندماه نخست، مراحل آماده سازی وفعالیت آزمایشی را سپری می کند. گردانندگانِ این سایت امیدوارند در مدتی نه چندان مدید، آن را به بهره وریِ عمومی برسانند. در حال حاضر، چندین متخصص، تلاش می کنند تا با خوانشِ دقیق اسناد، و انتخاب بهترین کلید واژه ها، راهگشایِ پژوهندگان باشند.
این سایت کمک می کند تا با جستجو در کلیدواژه های مختلف، از وجود اسناد گوناگون در آرشیوهای مختلف که از سوی مؤسسات مذکور تهیه شده اند، به راحتی اطلاع یافته و نسخه ای دیجیتال از آن را سفارش دهید.
آنچه بر روی سایت بارگذاری می شود، نسخه ای نمایشی است. تصویر واضح و گویا، ظرف مدتی کوتاه (یک الی سه روز) برای سفارش دهنده ارسال می شود.

آخرین اسناد

[eddpostmp]