این سایت، با سرمایه گذاریِ مستقیمِ «مجمع ذخائر اسلامی» خصوصی و غیر وابسته است، و به عنوان فروشگاه کتابهای کهن (مخطوطات، چاپ کهن، چاپهای سنگی)، و اوراق دیجیتال (اسناد، کتیبه ها) راه اندازی شده است. سایت پیشین ذخائر (www.zakhair.net) همچنان برای اطلاع رسانی در خدمت علاقمندان است.
موضوعات تاریخی، دینی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، مردمی و محلی به زبانهای مختلف، با تمرکز بیشتر بر روی کتابهای فارسی و عربی، و اسناد ایرانی بارگذاری شده و می شود.
ورود اطلاعات به صورت تدریجی است اما آنچه در سایت مشاهده می شود حاصل چهل سال تلاش، و در پس انتشار بیش از یکهزارجلد کتاب، و عکسبرداری از نسخه های صدها کتابخانه در ایران و خارج می باشد که همگی با رعایت حقوق کپی رایت تهیه شده اند.
گردانندگانِ این سایت امیدوارند طی سال 1397 خورشیدی، مجموعه ای با صدها هزار برگ را در اختیار پژوهندگان قرار دهند تا بدون مراجعه به کتابخانه، متون مورد نظر را تهیه کنند.
در حال حاضر، چندین متخصص، تلاش می کنند تا با استخراج فهارس گوناگون، خوانشِ دقیق اسناد، و انتخاب بهترین کلید واژه ها، راهگشایِ پژوهندگان باشند، و به راحتی نسخه ای دیجیتال از آن را سفارش دهند.

توجه: آنچه بر روی سایت بارگذاری می شود، نسخه ای نمایشی و کم کیفیت است. تصویر واضح و گویا، ظرف مدتی کوتاه (یک الی سه روز) برای سفارش دهنده ارسال می شود.

آخرین مطالب

آوریل 10, 2018 0
RIAL 6,000
آوریل 9, 2018 0
RIAL 58,300
آوریل 9, 2018 0
RIAL 96,400
آوریل 9, 2018 0
RIAL 40,000
آوریل 9, 2018 0
RIAL 38,800
آوریل 9, 2018 0
RIAL 50,200
آوریل 9, 2018 0
RIAL 50,000
آوریل 9, 2018 0
RIAL 33,100
آوریل 9, 2018 0
RIAL 89,200
آوریل 9, 2018 0
RIAL 34,900
آوریل 9, 2018 0
RIAL 31,300
آوریل 9, 2018 0
RIAL 58,300
آوریل 9, 2018 0
RIAL 44,800
آوریل 9, 2018 0
RIAL 124,000
آوریل 9, 2018 0
RIAL 35,200
آوریل 9, 2018 0
RIAL 71,500
آوریل 9, 2018 0
RIAL 23,200
آوریل 9, 2018 0
RIAL 64,900
آوریل 9, 2018 0
RIAL 87,700
آوریل 9, 2018 0
RIAL 70,300
آوریل 9, 2018 0
RIAL 61,300
آوریل 9, 2018 0
RIAL 34,600
آوریل 9, 2018 0
RIAL 55,300
آوریل 9, 2018 0
RIAL 66,400
آوریل 9, 2018 0
RIAL 49,300
آوریل 9, 2018 0
RIAL 20,200
آوریل 9, 2018 0
RIAL 18,700
آوریل 9, 2018 0
RIAL 75,100
آوریل 9, 2018 0
RIAL 47,200
آوریل 9, 2018 0
RIAL 41,500
آوریل 9, 2018 0
RIAL 67,900
آوریل 9, 2018 0
RIAL 65,500
آوریل 7, 2018 0
RIAL 60,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 60,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 40,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 40,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 40,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 30,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 40,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 40,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 40,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 60,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 50,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 50,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 50,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 50,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 50,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 35,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 60,000
آوریل 7, 2018 0
RIAL 30,000