احتشام السلطنه, زراعت شتوی, ميرزا آقاجان, ابوالفتح خان, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار(DMES 933)

احتشام السلطنه, زراعت شتوی, ميرزا آقاجان, ابوالفتح خان, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار(DMES 933)

احتشام السلطنه, زراعت شتوی, ميرزا آقاجان, ابوالفتح خان, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار(DMES 933)

احتشام السلطنه, زراعت شتوی, ميرزا آقاجان, ابوالفتح خان, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار(DMES 933)
احتشام السلطنه, زراعت شتوی, ميرزا آقاجان, ابوالفتح خان, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار(DMES 933)
35,000 ریال – خرید