ارشاد القلوب (MMRK3900)

(۳۹۰۰)

ارشاد القلوب (حديث ـ عربى )      

از: ابومحمدحسن بن محمد ديلمى (ق ۸)

به شماره (۲۱۷۰) رجوع شود.

نسخ ، محمدعلى واعظ مشهور به فقيه ابن ميرزا محمد بن ابراهيم بن اسماعيل تبريزى ، دوشنبه  ۱۱ ربيع الاول  ۱۲۶۵ در تبريز، عناوين به قرمز ورؤس مطالب در حاشيه به مشكى ، داراى حواشى نسبتآ مفصل ، جلد تيماج مشكى ، عطف پارچه‌اى مشكى .

 ۱۱۹ گ ،  ۱۷ س ،  ۵/۲۱ ×  ۵/ ۱۵ سم

۲۰۸,۵۰۰ ریال – خرید