الفوائد الحائريه القديمه – القياس – الفوائد الحائريه الجديده (۳۹۹۶ MMRK)

(۳۹۹۶ MMRK)

مجموعه  :

۱ ـ الفوائد الحائريه القديمه «۲ پ ـ ۴۸ ر» (اصول فقه ـ عربی )

از: مولی محمدباقر بن محمداكمل وحيد بهبهانی (۱۲۰۶)

۲ ـ القياس «۴۸ ر ـ ۴۸ پ »     (اصول فقه ـ عربی )

از: مولی محمدباقر بن محمداكمل وحيد بهبهانی (۱۲۰۶)

۳ ـ الفوائد الحائريه الجديده «۴۹ پ ـ ۷۳ پ »      (اصول فقه ـ عربی )

از: مولی محمدباقر بن محمداكمل وحيد بهبهانی (۱۲۰۶)

نسخ ، سال  ۱۱۸۶ در حاير حسينی (پايان رساله اول )، عناوين شنگرف ، تصحيح شده ، دارای حواشی با عنوان «منه دام ظله »، جلد تيماج قهوه‌ای بدون مقوا.

۷۳ گ ، سطور مختلف ، ۲۱ ×  ۵/ ۱۵ سم

۱۴۹,۵۰۰ ریال – خرید