اللهوف علی قتلی الطفوف – ترجمه اللهوف (۳۹۹۹ MMRK)

(۳۹۹۹ MMRK)

مجموعه  :

۱ ـ اللهوف علی قتلی الطفوف «۱ پ ـ ۴۸ ر»        (سيره معصومين ـ عربی )      

از: رضی الدين علی بن موسی بن طاوس حلی (۶۶۴)

۲ ـ ترجمه اللهوف «۴۹ پ ـ ۱۳۰ پ »    (سيره معصومين ـ فارسی )      

از: احمد بن سلامه نجفی

مؤلف به درخواست حاجی الحرمين احمد بيگا  كتاب اللهوف سيد ابن طاوس را از عربی به فارسی ترجمه نموده است .

آغاز: «شكر وسپاس مر خدای را كه كل اشياء در قبضه قدرت اوست وكونين ذره‌ای از ذرات مرحمت اوست ».

انجام : «با وجود مختصر بودنش وكوچكی حجمش می‌داند تمييز او را بر ابناء جنسش ومی‌فهمد زيادتی او را فی نفسه ».

نستعليق ،  ۲۰ رجب  ۱۲۲۷ حسب الخواهش حاجی آقا الماس بگ ، عناوين شنگرف ، جلد تيماج قهوه‌ای مجدول بدون مقوا.

 ۱۳۰ گ ،  ۱۵ س ،  ۵/۲۰ ×  ۱۵ سم

۲۳۵,۰۰۰ ریال – خرید