المجموع , یاقوت المستعصمی, از مخطوطات شبه قاره (۹۹۰MGBK)

۹۹۰

المجموع

یاقوت المستعصمی (منسوب)

عربی، نثر و نظم

۶۲ صفحه

منسوب، و کتابت ۶۷۸ هجری قمری!! خط متأخر است و نسبت صحیح نمی باشد. یا نقل از روی خط یاقوت است در سده های اخیر که نقل هم فنی نیست.

۱۰۲,۰۰۰ ریال – خرید