المحاكمات بين شرحی الاشارات (MMRK 3994)

(MMRK ۳۹۹۴)

المحاكمات بين شرحی الاشارات       (فلسفه ـ عربی )      

از: قطب الدين محمد بن محمد رازی بويهی (۷۷۶)

نستعليق ، عناوين به شنگرف يا نوشته نيست ، تصحيح شده ، در برگ اول تملكی با مهر بيضوی «ابو تراب الفيضی » وتملكی به سال  ۱۲۳۰ با مهر بيضوی «صدرالدين محمد بن عبدالباقی الفيضی » وتملک ابوالحسن بن محمد كاظم رازی » وتملكی به سال  ۱۲۶۰ با مهر بيضوی «محمدحسن بن احمد احسن الله حاله » ديده می‌شود، لبه اوراق را موريانه خورده ، جلد تيماج قرمز.

 ۲۳۱ گ ،  ۲۵ س ، ۲۲ ×  ۵/ ۱۲ سم

۳۸۶,۵۰۰ ریال – خرید