المختصر msdb88

 

(کد ثبت: msdb88)

المختصر
(موضوع: بلاغت – زبان: عربی)
از: سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی(793)
نوع خط: نستعلیق ، كاتب: میرزا محمد بن میرزا باب فراهانى اصفهانى ، تاریخ: 4 ربیع الاول 1263
نسخه شناسی كتاب: عناوین و نشانی متن به قرمز ، توسط كاتب تصحیح شده با حاشیه نویسی مختصر ، روی برگ اول مهر بیضوی ” جواد الحسینی ” دیده می شود .
جلد تیماج مقوائی ضربی
برگ: 134 گ ، سطر: 0 س ، اندازه: 15×5/21 سم

گالری:

[aigpl-gallery id=”1349″]

50,200 ریال – خرید