تاريخ سلاطين وحکمای فلاسفه يونان (۱۶۶۷ LMRK-h )

(۱۶۶۷ LMRK-h )

 تاريخ سلاطين وحکمای فلاسفه يونان         (تاريخ ـ فارسی )

از: ؟

رساله مختصری است مشتمل بر تاريخ قديم يونان وتاريخ حکمای فلاسفه يونان که از انگليسی به فارسی ترجمه شده است .

آغاز: «بدانکه يونان از ولايت مشهور قديم دنيا است واز يونان همه علوم وصنايع در حقيقت در جهان منتشر شده است واين ولايت در شمال محدود با ممالک عثمانی واز سه جانب ديگر محدود به دريای مدترنين است ».

ميراث مشترک ۲/ ۳۷۰

ج نستعليق ، غره محرم ۱۳۰۴٫

طبع در بمبئی ، سال ۱۳۰۴، به اهتمام ميرزا محمد ملک الکتاب شيرازی .

صفحه آخر فهرست مطالب کتاب ، برگهای نسخه ترد وشکننده ، صفحات مجدول ، عناوين در حاشيه صفحات آمده .

جلد گالينگور بنفش جديد.

۶۳ + ۱ ص ، ۲۵ س ، ۵/۲۴ × ۱۶ سم .

۷۸,۴۰۰ ریال – خرید