تحفه سامى (۳۸۹۸MMRK)

(۳۸۹۸)

تحفه سامى     (تراجم ـ فارسى )

از: سام ميرزا بن شاه اسماعيل صفوى

بيش از ششصد بيوگرافى از دانشمندان وشاعران وعلما وهنرمندان در يک تنبيه وهفت صحيفه ويک ذيل به انشائى ادبى وداراى صنايع لفظى وشواهدى از شعر شاعران كه بيوگرافيشان نوشته مى‌شود، فهرست صحايف كتاب چنين است  :

صحيفه اول : ذكر شمه‌اى از احوال شاه اسماعيل واولاد او.

صحيفه دوم : در ذكر سادات عظام وعلماى افادت اعلام .

صحيفه سوم : در ذكر علما.

صحيفه چهارم : در ذكر وزراى مكرم .

صحيفه پنجم : در ذكر شاعرانى كه به تخلص مشهورند.

صحيفه ششم : در ذكر طبقه تركان .

صحيفه هفتم : در ذكر طرفه گويان مقبول الكلام .

آغاز افتاده : «واين دو مطلع ازوست : مطلع »

روز اگر با همنشينان غم زدل بيرون كنم         شب كه غير از غم ندارم همنشينى چون كنم

انجام  :

محب آل على باد سرفراز جهان         عدو آل على باد پست وزار ونزار

نستعليق ، عنايت لاهجى ،  ۲۵ جمادى الآخر  ۹۸۵، عناوين شنگرف ، صفحات مجدول به شنگرف ، جلد تيماج مشكى ضربى بدون مقوا.

۱۰۵ گ ،  ۱۷ س ،  ۵/۲۲ ×  ۱۳ سم

۱۸۷,۵۰۰ ریال – خرید