تذکره مرآة الخيال (۲۲۶۵ LMRK-h )

(۲۲۶۵ LMRK-h )

تذکره مرآة الخيال    (تذکره ـ فارسی )

از: امير شير علی خان بن علی امجد خان لودی (ق ۱۲)[۱]

ترجمه ۱۳۱ شاعر که ۱۵ تن از آنها زن هستند ونيز مباحثی در زمينه خط وعروض وقافيه وصنايع شعری وانشاء، ونيز تفسير وتأويل وعرفان وتصوف ، همچنين دانش‌هايی مانند موسيقی وتعبير خواب وفِراست وطب وجغرافيا واخلاق همگی در اين کتاب کم وبيش مطرح شده‌اند.

آغاز:      «ای زتو بند بر زبان نطق سخن سرای را

                فکـر تـو باعث جنـون عقـل گره گـشای را

گلدسته محمدت ايزدی بر طاق ايوان رفيع البنيانی اتفاق نيفتاده که اگر منشيان روزگار را بر سر هر انگشتی مانند چنار هزاران دست برآيد».

عکسی مرکز احياء ۶/۷۶ ـ ۷۷، خطی گنج بخش ۴/۲۰۶۷، مشترک ۱۱/۷۴۵ ـ ۷۴۷، تاريخ تذکره‌های فارسی ۲/۲۴۲ ـ ۲۴۶، تذکره نويسی فارسی ۲۲۰ ـ ۲۲۹، مشار فارسی ۴/۴۶۷۳، ذريعه ۲۰/۲۷۱ ـ ۲۷۲، دنا ۹/۳۴۷، سنگی گنج بخش ۱/۱۰۰۵، کتابشناسی آثار ۲/۱۵۰۵، فهرستواره کتابهای فارسی ۳/۱۹۵۲ ـ ۱۹۵۳، ميراث مشترک ۲/ ۶۶

ج نستعليق واشعار دوستونی ، ميرزا ابراهيم شيرازی .

طبع در مطبع مظفری ـ بمبئی ، سال ۱۳۲۴، به اهتمام ميرزا محمد ملک الکتاب (خانصاحب )، بانی آقا محمد جعفر صاحب تاجر شوشتری معروف به مولا.

مهر برجسته «M Akbar Aaschiq» در صفحه عنوان ، تملک علی اصغر مروج در ۲۵ جمادی الاولی ۱۳۴۳ ويادداشتی در يک حديث وچند بيت شعر بتاريخ ۱۵ ربيع المولود ۴۹ در بدرقه کتاب به چشم می‌خورد، صفحات مجدول ، عناوين به خط نسخ در متن ودر حاشيه ، در پايان تاريخ طبعی از کاتب نسخه آمده .

جلد گالينگور کرمی عطف تيماج کرمی روشن .

۳۴۴ ص ، ۲۲ س ، ۵/۲۱ × ۵/۱۳ سم .[۱] )  براى آشنايى بيشتر با مؤلف رجوع شود به : تاريخ تذكره‌هاى فارسى ۲/۲۴۲ ـ ۲۴۶، ريحانة الادب ۵/ ۱۳۷ـ ۱۳۸، ديباچه تذكره مرآة الخيال چاپ شده در سال ۱۳۷۷ توسط نشر روزبه ـ تهران به اهتمام حميدحسنى .

۲۴۶,۴۰۰ ریال – خرید