تذکره نتائج الافکار (۲۲۶۴ LMRK-h )

(۲۲۶۴ LMRK-h )

 تذکره نتائج الافکار  (تذکره ـ فارسی )

از: محمد قدرت الله بن محمدکامل گوپاموی (۱۲۸۱)[۱]

شامل تذکره ۵۳۹ نفر از شعرای فارسی گو، به ترتيب الفبائی تخلص شاعران .

آغاز: «بنام خداوند بخشنده مهربان ، شادابی گلشن سخن بآبياری حمد بهار پيرائی است که عندليب قوت ناطقه را نغمه سنج خوش نوائی گردانيده ».

تاريخ تذکره ۲/۳۵۳ ـ ۳۵۷، تذکره نويسی فارسی در هند وپاکستان ۵۵۲ ـ ۵۵۸، فهرستواره کتابهای فارسی ۳/۱۹۶۲، ذريعه ۲۴/۴۴، مشترک ۱۱/۷۷۳ ـ ۷۷۴، مشار فارسی ۱/۱۲۵۶، کتابشناسی آثار ۲/۱۵۰۸، سنگی گنج بخش ۱/۱۰۰۶، ميراث مشترک ۵/۱۴ ـ  ۱۵

Ì نستعليق ، محمد مظهر علی بن سيد ممتاز علی اثر دهلوی .

طبع در چاپخانه سلطانی ـ بمبئی ، ۱۵ دی ۱۳۳۶ ش / ۱۹۵۷م ، ناشر اردشير بنشاهی فرزند خدارحم مرزبان اله آبادی «خاضع ».

پيشگفتار از فرهاد آبادانی بتاريخ اول دی ۱۳۳۶، نام شاعران در بيست صفحه پس از پيشگفتار به ترتيب الفبايی آمده ، صفحات مجدول ، عناوين به خط درشت در متن .

جلد گالينگور سرمه‌ای .

۲۸ + ۸۰۰ ص ، ۱۷ س ، ۲۱ × ۱۴ سم .

 

[۱] )  براى آشنايى بيشتر با مؤلف رجوع شود به : تاريخ تذكره ۲/۳۵۳ ـ ۳۵۷، مؤلفين مشار ۴/۹۱۳ ـ ۹۱۴،مقدمه تذكره نتائج الافكار چاپ شده در سال ۱۳۸۷ توسط نشر مجمع ذخائر اسلامى ـ قم به كوشش يوسفبيگ باباپور.

۵۳۶,۸۰۰ ریال – خرید