جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام (MMRK 6998)

جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام         (فقه ـ عربى )

از: شيخ محمدحسن بن باقر نجفى (1266)

احكام صلاة جمعه تا آخر كتاب صلاة است .

نسخ ، از عصر مؤلف ، عناوين ونشانى متن شنگرف ، با دو نسخه مقابله وتصحيح شده ودر بعضى صفحه‌ها نشانى بلاغ ديده مى‌شود، جلد تيماج زرشكى .

274 گ ، 31 س ، 31 × 5/20 سم

374,000 ریال – خرید