خزينة الاصفيا  (۲۲۶۷ LMRK-h )

(۲۲۶۷ LMRK-h )

خزينة الاصفيا            (تذکره ـ فارسی )

از: مفتی غلام سرور بن مفتی غلام محمد قريشی اسدی هاشمی لاهوری (ق ۱۳)[۱]

 کتابی است در شرح احوال بزرگان جهان اسلام وعارفان واقطاب تصوف به ويژه عارفان شبه قاره که در هفت مخزن تنظيم شده است . تأليف کتاب ظاهرآ در سال ۱۲۸۰ شروع شده ودر سال ۱۲۸۱ به اتمام رسيده است .

نسخه حاضر جلد اول کتاب است .

آغاز: «حمد بيحد واحدی را که يگانگی صفت اوست وسپاس بيعد فردی را که ظهور انواع تعينات ازوست ».

سنگی گنج بخش ۱/۹۷۱ ـ ۹۷۳ و۲/۱۳۳۴، کتابشناسی آثار ۱/۷۱۷ ـ ۷۱۸، ميراث مشترک ۱/۳۷۵ و۲/۳۲۱، مشار فارسی ۲/۱۸۸۴، فهرستواره کتابهای فارسی ۳/۲۱۲۱، مشترک ۱۱/۱۰۳۲، ذريعه ۷/ ۱۵۸

ج نستعليق هندی .

طبع در مطبع منشی نول کشور ـ کانپور.

فهرست در ده صفحه ابتدايی کتاب آمده ، صفحات مجدول ، دارای برخی حواشی .

 

جلد گالينگور جگری جديد عطف تيماج قهوه‌ای روشن جديد.

۱۰ + ۷۱۲ ص ، ۲۳ س ، ۲۳ × ۵/۱۴ سم .[۱] )  براى آشنايى بيشتر با مؤلف رجوع شود به : مؤلفين مشار ۴/۷۱۲ ـ ۷۱۳، ريحانة الادب ۴/۲۵۰ ـ ۲۵۳٫

۴۷۳,۲۰۰ ریال – خرید