خزينة الاصفيا  (۲۲۶۸ LMRK-h )

(۲۲۶۸ LMRK-h )

خزينة الاصفيا            (تذکره ـ فارسی )

از: مفتی غلام سرور بن مفتی غلام محمد قريشی اسدی هاشمی لاهوری (ق ۱۳)

نسخه حاضر جلد دوم کتاب است .

ج نستعليق هندی .

طبع در مطبع ثمر هند ـ لکهنو، سال ۱۲۹۰، حسب فرمايش منشی نول کشور صاحب مالک اوده اخبار.

فهرست مطالب در هشت صفحه پايانی ، صفحات مجدول ، دارای برخی حواشی .

جلد گالينگور جگری جديد عطف تيماج قهوه‌ای روشن جديد.

۴۵۸ ص ، ۲۳ س ، ۲۳ × ۵/۱۴ سم .

۳۱۴,۸۰۰ ریال – خرید