درر محمدى (MMRK 6995)

درر محمدى       (طب ـ فارسى )

از: سيد محمد بن محمدرفيع حسينى اصفهانى (ق 10)

آموزشهاى پزشكى است كه از اساتيد فن استفاد شده يا از كتابهاى قديم وجديد طب كه در مقدمه ياد شده‌اند بهره برده يا به تجربه حاصل نموده ، هنگام اقامت در بغداد به سال 935 در سه فن داراى مقاله گزارش شده است بدين عناوين  :

فن اول : در امراض مختصه اعضا.

فن دوم : در امراض غير مختصه به عضوى .

فن سوم : در ادويه مركبه .

آغاز: «شكر وسپاس بى‌قياس جناب وهابى‌را لايق وسزاوار حمد وثناى لا تحصى طبيب بى‌علتى را قابل اهدا وايثار است ».

انجام : «ودائم در كتابها وتصنيفها وقرابادينها ملاحظه يا دواى سهلى با منفعت وبا تجربه كه برخورد استعمال مريض زود به اصلاح آيد انشاء الله تعالى ».

نسخ ، از سده سيزدهم (در پايان نسخه تاريخ جمعه دوم رجب  935 به خط كاتب نيست )، عناوين شنگرف ، جلد مقوائى عطف تيماج مشكى .

548 گ ، 26 س ، 5/30 × 19 سم

648,000 ریال – خرید