روضة الصفا (فی سيرة الانبياء والملوک والخلفاء)  (۲۲۵۸ LMRK-h )

(۲۲۵۸ LMRK-h )

 روضة الصفا (فی سيرة الانبياء والملوک والخلفاء)     (تاريخ ـ فارسی )

از: مير خواند محمد بن خاوند شاه بن محمود خوارزمشاهی هروی (۹۰۳)

به شماره (۲۲۵۷) رجوع شود.

جلد سوم وچهارم کتاب است .

ج نستعليق .

طبع در مطبع منشی نولکشور ـ لکهنو (پايان جلد چهارم )، ماه مِی ۱۹۱۵م / رجب ۱۳۳۲، چاپ پنجم .

صفحات مجدول ، عناوين به خط درشت در متن وهمچنين بالای صفحات .

جلد مقوايی عطف تيماج مشکی دور وگوشه‌ها تيماج قهوه‌ای .

۱۸۲ + ۲۳۰ ص ، ۳۱ س ، ۳۶ × ۲۷ سم .

۲۸۷,۲۰۰ ریال – خرید