روضة الصفا (فی سيرة الانبياء والملوک والخلفاء) (۲۲۵۷ LMRK-h )

(۲۲۵۷ LMRK-h )

 روضة الصفا (فی سيرة الانبياء والملوک والخلفاء)     (تاريخ ـ فارسی )

از: مير خواند محمد بن خاوند شاه بن محمود خوارزمشاهی هروی (۹۰۳)[۱]

 سنگی گنج بخش ۱/۸۵۹ ـ ۸۶۰، خطی مرکز احياء ۱/۴۰۸، دنا ۵/۱۰۴۶ ـ ۱۰۶۳، کتابشناسی آثار ۴/۲۳۹۵، فهرستواره کتابهای فارسی ۱/۶۱۹ ـ ۶۲۳، مشار فارسی ۲/۲۷۰۶ ـ ۲۷۰۷، گلپايگانی ۴/۲۱۶۹ ـ ۲۱۷۵، ميراث مشترک ۱/۴۷۳ ـ ۴۷۵ و۳/۴۳۶ ـ ۴۳۷، ذريعه ۱۱/۲۹۶، نسخه‌های خطی فارسی ۶/۴۱۵۳ ـ ۴۱۷۱، فنخا ۱۷/۱۶۰ ـ ۲۰۲، مشترک ۱۰/۹۸ ـ ۱۰۳، تاريخ تذکره ۲/۶۳۶ ـ ۶۳۸، خطی گنج بخش ۴/۲۰۴۴ ـ ۲۰۴۵، خطی دائرة المعارف ۱/۱۲۴ ـ  ۱۲۵

جلد اول ودوم کتاب است .

ج نستعليق .

طبع در مطبع منشی نولکشور ـ لکهنو، مارچ (مارس ) ۱۹۱۴م / ربيع الثانی ۱۳۳۲، چاپ پنجم (جلد اول ).

فهرست مطالب هر هفت جلد در شانزده صفحه ابتدايی ، صفحات مجدول ، عناوين به خط درشت در متن وهمچنين در بالای صفحات .

جلد مقوايی عطف تيماج مشکی دور وگوشه‌ها تيماج قهوه‌ای .

۱۶ + ۲۶۸ + ۳۲۲ ص ، ۳۱ س ، ۳۶ × ۲۷ سم .[۱] )  براى آشنايى بيشتر با مؤلف رجوع شود به : ريحانة الادب ۶/۵۴٫

۴۰۳,۶۰۰ ریال – خرید