شرح تجريد الأصول (MMRK 6997)

شرح تجريد الأصول        (اصول ـ عربى )

از: ملا احمد بن محمدمهدى بن ابى ذر نراقى كاشانى (1245)

شرح مزجى مفصلى است بر كتاب «تجريد الأصول » پدر شارح ملا محمدمهدى نراقى ، مشتمل بر نقل گفته‌هاى اهل فن ورد وايراد در آنها، ومؤلف بر آن است كه تمام مسائل اصول فقه را بررسى كرده است . اين شرح در قصبه نراق روز چهارشنبه پانزدهم جمادى الأول 1222 پايان يافته است .

نسخه حاضر جلد پنجم وششم كتاب مى‌شد وآغاز افتاده است .

نسخ ، رمضان بن على بن دوست محمد كاشانى ، شب يكشنبه يازدهم ذى قعده  1222 (پايان جلد پنجم وشش برگ آخر جلد ششم به خط نستعليق واز كاتب ديگرى است )، توسط كاتب تصحيح شده است ، عناوين ونشانى متن شنگرف ، جلد تيماج مشكى .

314 گ ، 30 س ، 32 × 20 سم

414,000 ریال – خرید