صاعقة الآراء در طعن به اختلاف اهواء (MMRK 6993)

صاعقة الآراء در طعن به اختلاف اهواء        (كلام ـ عربى )

از: ملا محمدعلى بن عبدالرحيم زنجانى (1267)[1]

در نكوهش روش اصوليان در استنباط احكام فقهى واين كه بايد فقط در معارف به اخبار استناد كرد، ضمن مطالب اصلى به اثبات امامت ورد اهل سنت پرداخته شده وداراى پراكنده‌هاى ديگرى نيز مى‌باشد باعناوين «صاعقه ـ صاعقه ». كتاب به محمد شاه قاجار تقديم شده ومشتمل بر دو باب مى‌باشد :

باب اول : در اختلاف فقها در مسائل شرعيه .

باب دوم : در تحقيق مسائلى كه مخالفت نموده‌اند.

آغاز: «الحمد لله هادى الأنام وشارع الحدود والأحكام .. وبعد چنين گويد طالب طريق عبوديت جناب سبحانى على بن عبدالرحيم زنجانى ».

انجام : «مع ذلک استقصاء امثال مسائل در ابواب عبادات ومعاملات وساير حدود اسلام در اضعاف اين صحايف متعسر است ..».

نسخ ، سال  1261، عناوين با شنگرف نشانى دارد، توسط كاتب تصحيح شده است ، جلد تيماج قهوه‌اى سير.

197 گ ، 20 س ، 30 × 5/20 سم

[1] . مؤلف اين كتاب در سالهاى پايان عمر به فرقه بابيه گرويد وآشوبى در زنجان به پا داشت تا اينكهكشته شد.

297,000 ریال – خرید