صراح وقراح (الصراح من الصحاح ، صراح اللغة ) (۱۶۶۲ LMRK-h )

(۱۶۶۲ LMRK-h )

 صراح وقراح (الصراح من الصحاح ، صراح اللغة )   (لغت ـ فارسی )

ترجمه از: جمال الدين ابوالفضل محمد بن عمر بن خالد قرشی (پس از ۶۸۱)

به شماره (۲۳۳) رجوع شود.

جلد دوم کتاب است ، اتمام تأليف : سه شنبه شانزدهم صفر ۶۸۱ در کاشغر.

از صفحه ۵۳۷ تا آخر «قراح فرهنگ صراح » تأليف حکيم عبدالمجيد خان نيز ضميمه شده وبدين سبب است که کتاب را «صراح وقراح » ناميده‌اند.

Ì نستعليق هندی ، کتابت از روی نسخه مکتوب در روز دوشنبه  ۲۳ ذی قعده ۷۰۰٫

طبع در مطبع منشی نولکشور ـ لکهنو، جنوری (ژانويه ) ۱۸۸۸م / ربيع
الثانی ۱۳۰۵٫

صفات مجدول دوستونی .

جلد گالينگور طوسی عطف تيماج کرمی جديد.

۵۵۸ ص[۱] ، ۲۵ س ، ۵/۲۴ × ۵/۱۶ سم .[۱] )  البته ابتداى نسخه از صفحه ۱۴ شروع شده است .

۳۷۴,۸۰۰ ریال – خرید