صراح وقراح (الصراح من الصحاح ، صراح اللغة ) (۱۶۶۱ LMRK-h )

(۱۶۶۱ LMRK-h )

 صراح وقراح (الصراح من الصحاح ، صراح اللغة )   (لغت ـ فارسی )

ترجمه از: جمال الدين ابوالفضل محمد بن عمر بن خالد قرشی (پس از ۶۸۱)

به شماره (۲۳۳) رجوع شود.

جلد اول کتاب است .

Ì نستعليق هندی .

طبع در مطبع منشی نولکشور ـ لکهنو، جنوری (ژانويه ) ۱۸۸۸م / ربيع الثانی ۱۳۰۵ (از روی جلد دوم ).

مهر دائری استامپی «انجمن فرهنگی جام جم » در ابتدای نسخه ، صفات مجدول دوستونی .

جلد گالينگور طوسی عطف تيماج کرمی جديد.

۲ + ۵۳۸ ص ، ۲۵ س ، ۵/۲۴ × ۵/۱۶ سم .

۳۶۴,۰۰۰ ریال – خرید