قرابادين قادری  (۲۲۶۶ LMRK-h )

(۲۲۶۶ LMRK-h )

قرابادين قادری         (پزشکی ـ فارسی )

از: حکيم محمداکبر بن محمدمقيم شاه ارزانی (ق ۱۲)

به شماره (۱۶۷۳) رجوع شود.

پايان نسخه افتاده است .

ج نستعليق .

طبع در مطبع فخر المطابع ـ دهلی[۱] ، به اهتمام حافظ عبدالله.

صفحات مجدول ، عناوين به خط درشت در متن ودر بالای صفحات ، دارای حواشی .

جلد تيماج قهوه‌ای سوخته آسيب ديده .

۴۶۴ ص ، ۲۲ س ، ۲۴ × ۵/۱۵ سم .

[۱] )  شايد طبع سال ۱۲۷۱ باشد.

۳۱۸,۴۰۰ ریال – خرید