قرب الاسناد (۳۹۹۷ MMRK)

(۳۹۹۷ MMRK)

قرب الاسناد   (حديث ـ عربی )      

از: ابوالعباس عبدالله بن جعفر حميری (ق ۴)

نسخ ، حاج احمد بن علی اكبر خادم بروجردی ،  ۱۴ ربيع الثانی  ۱۳۶۰ از روی نسخه علامه امينی كه از روی نسخه محدث نوری نگاشته ، عناوين شنگرف ، تصحيح شده ، دارای حواشی ، كاتب كتاب را حسب الامر حاج آقا حسين طباطبائی بروجردی نگاشته ودر آخر آنچه در نسخه آمده بوده را نقل كرده است ، جلد مقوائی ، عطف تيماج قهوه‌ای .

 ۱۰۰ گ ،  ۱۸ س ، ۲۱ ×  ۱۷ سم

۱۹۰,۰۰۰ ریال – خرید