معدن الجواهر (۲۲۱۸ LMRK-h )

(۲۲۱۸ LMRK-h )

 معدن الجواهر           (داستان ، تصوف ـ فارسی )

از: خواجه امير احراری قادری (عبدالقادر بن احمد)

حکايات ونقل‌هايی است که مؤلف از بزرگان همعصر خويش شنيده ويا وقايعی که به چشم خود ديده ، به ترتيب موضوعی در سال ۱۲۳۵ تأليف شده ومشتمل بر بيست جوهر است به شرح ذيل  :

جوهر اول : در بيان قدرت وقضا وقدر وبخشايش وحفاظت الهی .

جوهر دوم : در بيان احوال ائمه وپيغمبران .

جوهر سوم : در اظهار حالات کرامات اوليا وشهداء.

جوهر چهارم : در بيان بعضی احوال درويشان .

جوهر پنجم : در تعلين احوال سلاطين .

جوهر ششم : در تشريح حالات وصفات وزرا وامرا.

جوهر هفتم : در توضيح فراست بعضی اشخاص .

جوهر هشتم : در بيان نيک ذاتيهای بعضی مردمان .

جوهر نهم : در تلويح کذب وبد ذاتيهای اکثر مردم .

جوهر دهم : در بيان صفات بد وبختِ زبون هر کس .

جوهر يازدهم : در بيان عشق وشجاعت وديگر صفات مردم از هر جنس .

جوهر دوازدهم : در بيان صنعتهای مردم .

جوهر سيزدهم : در ايضاح حالات کيمياگران .

جوهر چهاردهم : در بيان خواص اشياء از هر قسم .

جوهر پانزدهم : در بيان عجائب وغرائب از هر نوع .

جوهر شانزدهم : در بيان حوادثِ آسمانی وزمينی .

جوهر هفدهم : در بيان نقلهای خنده آور از هر جنس .

جوهر هجدهم : در بيان نقولِ خنده آورِ ابلهان .

جوهر نوزدهم : در بيان حالاتِ جن وپری وشياطين .

جوهر بيستم : در بيان صفات وحالاتِ دواب وحشرات الارض .

آغاز: «سزاوار حمد موفور صنّاع بديع الصنعی است که يواقيت رنگارنگ از دلِ سنگ بظهور آورده وحری بنعوتِ کثيره رسول والا رتبه‌ايست که در صدفِ ظلمتکده جهانی از دينِ مبين فروغی از لآلی متلألی نور آورده ».

کتابشناسی آثار ۲/۱۲۸۹، مشار فارسی ۴/۴۸۱۴، فهرستواره کتابهای فارسی ۸/۹۰۵، دانشگاه پنجاب لاهور ۲/۸۷۶ ـ  ۸۷۷

ج نستعليق .

طبع در مطبعه گلزار احمدی ـ حيدرآباد دکن ، سال ۱۳۰۱، به فرمايش محمد فياض الدين صاحب وبه اهتمام محمد عبدالکريم خوشنويس .

يادداشتی از مرحوم سيد محمد جزائری در بدرقه کتاب آمده ، تقريظ محمد فياض الدين صاحب در پنج صفحه وچند قطعه تاريخ در پايان کتاب ، چند صفحه ابتدايی فهرست مطالب وبسيار آسيب ديده‌اند، صفحه پايانی غلطنامه کتاب ، صفحات مجدول وبسيار شکننده ، عناوين به خط درشت در متن .

جلد مقوايی عطف وگوشه‌ها تيماج قهوه‌ای فرسوده .

۲۰ + ۳۹۷ +  ۱ ص ، ۱۹ س ، ۲۴ × ۵/۱۵ سم .

۲۹۰,۸۰۰ ریال – خرید