مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب  (۳۱۸ MSYD  )

(۳۱۸ MSYD  )

مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب         (نحو ـ عربى )       

از: جمال الدين عبدالله بن يوسف معروف به ابن هشام نحوى (۷۶۲)

* نسخ ، سال ۱۱۳۱ (نام كاتب در ترميم برگ پايانى از بين رفته است )، عناوين به شنگرف ، تصحيح شده ، داراى حواشى برخى با عنوان «هادى »، نيمه دوم كتاب به خط ديگرى است ، در برگ پايانى چند يادداشت پراكنده ويادگارى محمود حسينى به سال ۱۳۱۶ ديده مى‌شود.

جلد تيماج مشكى فرسوده

۳۱۲ گ ، سطرها مختلف ، ۵/۱۸ × ۲۳ سم

۴۹۸,۰۰۰ ریال – خرید