منهاج الكرامة في معرفة الامامة – الاعتقادات – مباحثة النفس (۳۸۹۹MMRK)

(۳۸۹۹)

مجموعه  :

۱ ـ منهاج الكرامة في معرفة الامامة «۱ پ ـ ۵۵ ر» (كلام ـ عربى )

از: علامه حلى حسن بن يوسف بن مطهر (۷۲۶)

به شماره (۳۵۸۸) رجوع شود.

۲ ـ الاعتقادات «۵۵ پ ـ ۸۱ ر»   (اعتقادات ـ عربى )

از: شيخ صدوق محمد بن على بن بابويه قمى (۳۸۱)

به شماره (۱۷۲۲) رجوع شود.

۳ ـ مباحثة النفس «۸۱ پ ـ ۸۸ ر»         (عرفان ـ فارسى )

از: مولى محمدطاهر بن محمدحسين شيرازى قمى (۱۰۹۸)

پند واندرزهائى است كه خطاب به نفس اماره شده واو را از سركشى باز مى‌دارد وبه مراقبت ومخالفت با هوا وهوس مى‌گمارد.

آغاز: «الحمد لله رب العالمين .. چون محتاج رحمت اله قادر محمدطاهر ديد كه اهل زمان در قافله گاه جهان رحل اقامت انداخته ».

انجام  :

از بال وپرم رشته غفلت بردار         شايد كه كنم به اوج مهرت پرواز

نستعليق ، سيد كاظم بن صادق رضوى ، سال  ۱۲۶۹، عناوين به قرمز، جلد تيماج سبز تيره .

۸۸ گ ،  ۱۵ س ،  ۵/۲۲ ×  ۱۴ سم

۱۶۲,۰۰۰ ریال – خرید