ناسخ التواريخ  (۲۲۲۲ LMRK-h )

(۲۲۲۲ LMRK-h )

 ناسخ التواريخ           (تاريخ ـ فارسی )

از: لسان الملک ميرزا محمدتقی بن محمدعلی سپهر مستوفی کاشانی (۱۲۹۷)[۱]

 جلد چهارم از کتاب دوم ودر احوال حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا ـ سلام الله عليها ـ است .

آغاز اين مجلد: «الحمد لله المتعالی عن وصف الواصفين ونعت الناعتين المستغنی من التحميد والتمجيد.. وبعد چنين ميگويد بنده آفريننده ماه وهور کهتر چاکر».

سنگی گنج بخش ۱/۸۶۲ ـ ۸۶۸، نسخه‌های خطی فارسی ۶/۴۲۰۵، کتابشناسی آثار ۴/۲۳۹۷، ميراث مشترک ۲/۹ و۴/۸۳، فهرستواره کتابهای فارسی ۱/۶۶۳، ذريعه ۲۴/۶ ـ ۸، مشترک ۱۰/۱۳۸، مشار فارسی ۵/۵۱۱۴ ـ ۵۱۲۰، دنا ۱۰/۴۳۱ ـ ۴۳۳، گلپايگانی ۸/۴۷۳۰ ـ  ۴۷۳۱

Ì نستعليق وعبارتهای عربی معرب ، علی آقا بن حاجی محمدرحيم تاجر اردبيلی ، محرم ۱۳۲۵٫

طبع در مطبع ترقی ـ بمبئی ، سال ۱۳۲۵، به فرمايش آقا محمد حسين صاحب تاجر لاری .

صفحات مجدول ، فهرست مطالب وتصديق سيد محمد صادق بن محمد مجتهد طباطبائی در ابتدای نسخه بتاريخ سه شنبه ۲۹ محرم ۱۲۹۴، عناوين به خط درشت در متن ودر حاشيه .

جلد گالينگور قهوه‌ای پوست ماری عطف پارچه کرمی .

۲۷۵ +  ۱ ص ، ۲۵ س ، ۲۶ × ۱۷ سم .[۱] )  براى آشنايى بيشتر با مؤلف رجوع شود به : مؤلفين مشار ۲/۲۵۰ ـ ۲۵۳، ريحانة الادب ۵/۱۲۹ ـ ۱۳۲٫

۱۹۴,۸۰۰ ریال – خرید