نقد الرجال (msdb121)

(کد ثبت: msdb121) نقد الرجال (موضوع: رجال – زبان: عربی) از: سید مصطفی بن حسین تفریشی(بعد 1044) نوع خط: نستعلیق ، کاتب: على بن محمد […] Read More

حاشیة المطول (msdb120)

(کد ثبت: msdb120) حاشیة المطول (موضوع: بلاغت – زبان: عربی) از: نظام الدین عثمان بن عبدالله خطائی(901) نوع خط: نستعلیق ، کاتب: على بن خداویردى […] Read More

شرح قواعد الاحکام (msdb119)

(کد ثبت: msdb119) شرح قواعد الاحکام (موضوع: فقه – زبان: عربی) از: ؟ توضیحات: نسخه حاضر مشتمل بر کتاب المتاجر می باشد. آغاز: «الحمد لله […] Read More

مختصر سؤال و جواب (msdb118)

(کد ثبت: msdb118) مختصر سؤال و جواب (موضوع: فقه – زبان: فاری و عربی) از: حسن بن محمد موسوی خوانساری کتابشناسی و پاورقی: مختصرى است […] Read More

[کتاب ادعیه] ( msdb110)

(کد ثبت: msdb110) [کتاب ادعیه] (موضوع: دعا – زبان: عربی) از: ؟ کتابشناسی و پاورقی: مشتمل بر ادعیه و عوذات ایام هفته،مستحبات شب و روز […] Read More

حاشیة شرح حکمة العین (msdb109)

(کد ثبت: msdb109) حاشیة شرح حکمة العین (موضوع: فلسفه – زبان: عربی) از: میر سید شریف علی بن محمد گرگانی(825) آغاز افتاده: «أولما کان الله […] Read More

شرح خلاصة الحساب ( msdb108)

(کد ثبت: msdb108) شرح خلاصة الحساب (موضوع: حساب – زبان: عربی) از: فاضل جواد بن سعد الله بن جواد کاظمی(ق 11) نوع خط: نستعلیق ، […] Read More