ميرزا سيد احمد (نايب و مباشر), اغماض, عمل سلطان آباد, قريه ميلاجرد, ميلاجرد, غله ديوانی, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار (DMES 938)

ميرزا سيد احمد (نايب و مباشر), اغماض, عمل سلطان آباد, قريه ميلاجرد, ميلاجرد, غله ديوانی, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار (DMES 938)

ميرزا سيد احمد (نايب و مباشر), اغماض, عمل سلطان آباد, قريه ميلاجرد, ميلاجرد, غله ديوانی, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار (DMES […] Read More

نصرة الدوله (سجع مهر), احتشام السلطنه, محرمانه, نامه محرنام نصرة الدوله به احتشام السلطنه, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار (DMES 936)

نصرة الدوله (سجع مهر), احتشام السلطنه, محرمانه, نامه محرمانه نصرة الدوله به احتشام السلطنه, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار (DMES 936)

نصرة الدوله (سجع مهر), احتشام السلطنه, محرمانه, نامه محرمانه نصرة الدوله به احتشام السلطنه, اسناد اصفهان, دوره ظل السلطان, حاکم اصفهان, دوره قاجار (DMES 936)