شرح قواعد الاحكام (۳۶۳۵ MMRK)

(۳۶۳۵) شرح قواعد الاحكام (فقه ـ عربى )       از: ؟ شرح مزجى استدلالى مفصلى است بر كتاب قواعد الاحكام علامه حلى . كتاب المتاجر تا […] Read More

خزينة الاصفيا  (۲۲۶۸ LMRK-h )

(۲۲۶۸ LMRK-h ) خزينة الاصفيا            (تذکره ـ فارسی ) از: مفتی غلام سرور بن مفتی غلام محمد قريشی اسدی هاشمی لاهوری (ق ۱۳) نسخه حاضر […] Read More

خزينة الاصفيا  (۲۲۶۷ LMRK-h )

(۲۲۶۷ LMRK-h ) خزينة الاصفيا            (تذکره ـ فارسی ) از: مفتی غلام سرور بن مفتی غلام محمد قريشی اسدی هاشمی لاهوری (ق ۱۳)[۱]  کتابی است […] Read More

قرابادين قادری  (۲۲۶۶ LMRK-h )

(۲۲۶۶ LMRK-h ) قرابادين قادری         (پزشکی ـ فارسی ) از: حکيم محمداکبر بن محمدمقيم شاه ارزانی (ق ۱۲) به شماره (۱۶۷۳) رجوع شود. پايان نسخه […] Read More

 ناسخ التواريخ  (۲۲۲۲ LMRK-h )

(۲۲۲۲ LMRK-h )  ناسخ التواريخ           (تاريخ ـ فارسی ) از: لسان الملک ميرزا محمدتقی بن محمدعلی سپهر مستوفی کاشانی (۱۲۹۷)[۱]  جلد چهارم از کتاب دوم […] Read More

 معدن الجواهر (۲۲۱۸ LMRK-h )

(۲۲۱۸ LMRK-h )  معدن الجواهر           (داستان ، تصوف ـ فارسی ) از: خواجه امير احراری قادری (عبدالقادر بن احمد) حکايات ونقل‌هايی است که مؤلف از […] Read More