معدن الجواهر (۲۲۱۸ LMRK-h )

(۲۲۱۸ LMRK-h )  معدن الجواهر           (داستان ، تصوف ـ فارسی ) از: خواجه امير احراری قادری (عبدالقادر بن احمد) حکايات ونقل‌هايی است که مؤلف از […] Read More

 اشکال الميزان (۲۲۱۷ LMRK-h )

(۲۲۱۷ LMRK-h )  اشکال الميزان          (منطق ـ فارسی ) از: محمدنصير بن محمدجعفر بهجت فرصت الدوله ، ميرزا آقا فرصت حسينی شيرازی (۱۳۳۹)[۱] جميع مباحث […] Read More

 عدة الاصول  (۲۲۱۴ LMRK-h )

(۲۲۱۴ LMRK-h )  عدة الاصول              (اصول فقه ـ عربی ) از: شيخ الطائفة محمد بن حسن طوسی (۴۶۰) خطی مرکز احياء ۲/۴۳۲ ـ ۴۳۳، ذريعه […] Read More

 يوسف وزليخا   (۲۲۱۲ LMRK-h )

(۲۲۱۲ LMRK-h )  يوسف وزليخا          (شعر ـ فارسی ) از: نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامی (۸۹۸) به شماره (۱۳۱۷) رجوع شود. Ì نستعليق ، محمدحسين […] Read More

 مسک الختام  (۲۲۱۱ LMRK-h )

(۲۲۱۱ LMRK-h )  مسک الختام             (فقه عامه ـ فارسی ) از: ابوطيب محمد صديق حسن خان نواب بهادر قنوجی بهوپالی (۱۳۰۷) شرح «بلوغ المرام » […] Read More

 ارشاد الطالبين  (۲۲۱۰ LMRK-h )

(۲۲۱۰ LMRK-h )  ارشاد الطالبين          (عرفان ـ فارسی ) از: آخوند درويزه ننگرهاری (ننگهاری ) (۱۰۴۸) حسب ارشاد وايمای : احمدبخش بن حافظ محمد حفيظ […] Read More