۳

دو سنگ قبر : شاهزاده صاحب ملقب به حاجیه شاهزاده خانم بنت محمد امین میرزا ابن خاقان، و بانو حُسن جهان بنت مرحوم صاحبقران میرزا ابن خاقان 3 SHRQ

3 SHRQ « هو الحى الذى لا یموت » وفات مرحومه مغفوره مستوره عفت پناه شاهزاده صاحب ملقب به حاجیه شاهزاده خانم بنت مرحمت و غفران پناه محمد امین […] Read More