انجمن (شرایط تشکیل)، طبقات شش گانه، علماء، اعیان، ملاکین، تجار، اصناف، زارعین، حکومت سابق، رئیس قشون، کاندید، ناظر، خلاف قانون، حاکم، صلاحیت، انتخابات

ایران، کردستان، آصف اعظم، نامه، انجمن (شرایط تشکیل)، طبقات شش گانه، علماء، اعیان، ملاکین، تجار، اصناف، زارعین، حکومت سابق، رئیس قشون، کاندید، ناظر، خلاف قانون، […] Read More