جنگ (MMRK 6438)

جنگ (MMRK 6438)   (ادب ـ فارسی ) از: ؟ در آغاز اين مجموعه نامه‌ايست شکوائيه به مجد الملک ، پس از آن انواع شعر فارسی وعربی […] Read More

تاريخ ادبيات ايران (MMRK 6426)

تاريخ ادبيات ايران (MMRK 6426)     (ادب ـ فارسی ) از: محمد دانشور، فرهود بن ابراهيم تبريزی در آغاز اين کتاب گفتاری است تاريخی کوتاه پيرامون […] Read More

اطباق الذهب  (MMRK 6336)

اطباق الذهب  (MMRK 6336)  (ادب ـ عربی ) از: شرف الدين عبدالمؤمن هبة الله مغربی (ق ۱۰) کاتب نسخه در حواشی وبين سطرهای اين نسخه مفردات […] Read More

گلستان   (MMRK 6259)

گلستان   (MMRK 6259)       (ادب ـ فارسی ) از: شيخ مصلح الدين بن عبدالله سعدی شيرازی (۶۹۱) نستعليق نيکو، هشتم شوال  ۱۲۳۹، عناوين شنگرف […] Read More

مجمع الصنايع (MMRK 6104)

مجمع الصنايع (MMRK 6104)    (ادب ـ فارسی ) از: نظام الدين احمد بن محمدصالح صديقی جيوبی (ق ۱۱) نستعليق نيکو، مقبل حسين ولد حسين زيد […] Read More