وکالت نامه میرزا عبدالحسین در خصوص فروختن سهم الارث خود واقع در محله بید آباد اصفهان با حق توکیل غیر ، چهارشنبه ۵ محرم ۱۳۲۲ هـ . ق ـ شماره ثبت ( DESU 38 )

وکالت نامه میرزا عبدالحسین در خصوص فروختن سهم الارث خود واقع در محله بید آباد اصفهان با حق توکیل غیر ، چهارشنبه ۵ محرم ۱۳۲۲ هـ . […] Read More