شرح تصريف (MMRK 6217)

شرح تصريف   (MMRK 6217) (صرف ـ فارسی ) از: ؟ ترجمه وشرح تصريف عزالدين زنجانی معروف بـ«العزی » می‌باشد، مختصر برای آموزش مبتديان مگر در […] Read More

الشافية (MMRK 6178)

الشافية  (MMRK 6178) (صرف ـ عربی ) از: ابوعمرو عثمان بن عمر، ابن الحاجب نحوی (۶۴۶) نسخ ، از سده دوازدهم (تاريخ  ۱۳۱۶ الحاقی است )، […] Read More

شرح الشافیة (msdb124)

(کد ثبت: msdb124) شرح الشافیة (موضوع: صرف – زبان: عربی) از: فخرالدین احمد بن حسن جاربردی(۷۴۶) نوع خط: نستعلیق ، تاریخ: سده نهم یا دهم […] Read More

الشافیة (msdb112)

(کد ثبت: msdb112) الشافیة (موضوع: صرف – زبان: عربی) از: ابوعمرو عثمان بن عمر معروف به ابن الحاجب(۶۴۶) توضیحات: برگ اول افتاده است. نوع خط: […] Read More

شرح الشافیة (msdb94)

(کد ثبت: msdb94) شرح الشافیة (موضوع: صرف – زبان: عربی) از: نظام الدین حسن بن محمد قمی نیشابوری(۷۲۸) آغاز افتاده: «و تغافل وتکلم والتاء فی […] Read More

شرح التصریف msdb60

(کد ثبت: msdb60) شرح التصریف (موضوع: صرف – زبان: عربی) از: سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی(۷۹۳) نوع خط: نسخ ، كاتب: اسماعیل بن حسین كلفاقى […] Read More

شرح تصریف msdb59

(کد ثبت: msdb59) شرح تصریف (موضوع: صرف – زبان: عربی) از: ؟ آغاز: «اعلم ان التصریف فی اللغة التغییر.. بدان بدرستی كه تصریف در لغت […] Read More

شرح الشافیة msdb58

(کد ثبت: msdb58) شرح الشافیة (موضوع: صرف – زبان: عربی) از: نظام الدین حسن بن محمد قمی نیشابوری(۷۲۸) نوع خط: نستعلیق ، كاتب: محمد هادى […] Read More