بيع نامه و صلح نامه تمامی يک باغ باشجار مختلفه واقعه در کشتخوان باغستان از مجد النساء خانم با فرزندش آقا محمد کاظم به تاريخ جمادی الثانی ۱۲۷۳ هـ . ق . (dsep783)

بيع نامه و صلح نامه تمامی يک باغ باشجار مختلفه واقعه در کشتخوان باغستان از مجد النساء خانم با فرزندش آقا محمد کاظم به تاريخ جمادی الثانی ۱۲۷۳ […] Read More

صلح نامه آقای کربلايی ملا حسن که اجير آقايان آقا حيدر علی اردکانی و آقا محمد رضای يار علی آنارکی بوده و آقايان مذکور مدعی تفريط و خيانت کربلايی ملا حسن بوده اند به تاريخ پانزدهم صفر ؟۱۳۸ هـ . ق .(dsep743)

صلح نامه آقای کربلايی ملا حسن که اجير آقايان آقا حيدر علی اردکانی و آقا محمد رضای يار علی آنارکی بوده و آقايان مذکور مدعی تفريط و خيانت کربلايی […] Read More

بيع نامه و صلح نامه در خصوص يک قطعه زمين واقع در قنات شيرين توسط حاجی حسن با همشيره اش فاطمه خانم و آقا عبدالحسين ۱۵ بارس ئيل ۱۳۲۰ و مصالحه آقا محمد با مشتريان مزبور در خصوص نه اصله پسته در زمین مزبور به تاريخ ۸ شوال ۱۳۲۰ هـ . ق . (dsep738)

بيع نامه و صلح نامه در خصوص يک قطعه زمين واقع در قنات شيرين توسط حاجی حسن با همشيره اش فاطمه خانم و آقا عبدالحسين ۱۵ بارس ئيل ۱۳۲۰ و مصالحه […] Read More

دو صلح نامه از آقا رجبعلی به فرزندش آقا حسن به تاريخ ۲۰ رمضان ۱۲۹۰ هـ . ق .. و يک باب خانه ميان خديجه خانم با فاطمه خانم و ربابه خانم به تاريخ ۱۲ ذی قعده ۱۳۰۷ هـ . ق . (dsep719)

دو صلح نامه از آقا رجبعلی به فرزندش آقا حسن به تاريخ ۲۰ رمضان ۱۲۹۰ هـ . ق .. و يک باب خانه ميان خديجه خانم با فاطمه خانم […] Read More

صلح نامه آقا محمد سالک با آقا عبدالحسين در مورد عوض منافع و منافع يکباب دکان حلاجی واقع در محله کوشکنو، به تاريخ ۲۵ ذی قعده سنه ۱۳۷۰ هـ . ق . (dsep650)

صلح نامه آقا محمد سالک با آقا عبدالحسين در مورد عوض منافع و منافع يکباب دکان حلاجی واقع در محله کوشکنو، به تاريخ ۲۵ ذی قعده سنه ۱۳۷۰ […] Read More