القانون (MMRK 6454)

القانون  (MMRK 6454) (طب ـ عربی ) از: شيخ الرئيس حسين بن عبدالله ابن سينا (۴۲۸) کتاب اول است . نسخ ، علی اصغر بن محمدباقر […] Read More

خرقه بخيه  (MMRK 6442)

خرقه بخيه (MMRK 6442)       (طب ـ فارسی ) از: مرتضی قلی بن حسن خان شاملو افشار (ق ۱۱) انجام افتاده : «تخم بالنگورا با […] Read More

تقويت باه (MMRK 6382)

تقويت باه  (MMRK 6382)     (طب ـ فارسی ) از: ابوالمظفر هيبت الله بن محمد بن اردشير در دستورهای پزشکی است که مؤلف مدعی است که […] Read More

تحفة العاشقين (MMRK 6332)

تحفة العاشقين  (MMRK 6332)  (طب ـ فارسی ) از: نور الدين محمد بکرشاهی مجموعه دستورهای بهداشتی وداروهای پزشکی است که برای قوت باه وايجاد محبت بين […] Read More

جنگ طبی (MMRK 6246)

جنگ طبی  (MMRK 6246)     (طب ـ عربی وفارسی ) از: ميرزا فتحعلی حکيم محققی اين مجموعه را چنين معرف کرده است: هداية الحکمة ابهری ـ […] Read More

قرابادين شفائی (MMRK 6237)

قرابادين شفائی  (MMRK 6237)        (طب ـ فارسی ) از: سيد مظفر بن محمد حسينی شفائی (۹۶۳) نسخ ، محمد صالح بن ملا اسماعيل […] Read More

کفايه مجاهديه  (MMRK 6128)

کفايه مجاهديه (MMRK 6128)  (کفايه منصوری )      (طب ـ فارسی ) از: منصور بن محمد بن احمد شيرازی (ق ۹) نستعليق نيکو، يکشنبه  ۲۸ شعبان  ۱۲۴۰، […] Read More