قبول نامه مصالحه در مورد منافع قطعه زمينی واقع در قنات شيرين به مدت هشت سال شمسی توسط آقا کاظم از خديجه خانم به تاريخ جمادی الثانی ۱۳۰۱ هـ . ق . (dsep752)

قبول نامه مصالحه در مورد منافع قطعه زمينی واقع در قنات شيرين به مدت هشت سال شمسی توسط آقا کاظم از خديجه خانم به تاريخ جمادی […] Read More

بيع نامه و صلح نامه در خصوص يک قطعه زمين واقع در قنات شيرين توسط حاجی حسن با همشيره اش فاطمه خانم و آقا عبدالحسين ۱۵ بارس ئيل ۱۳۲۰ و مصالحه آقا محمد با مشتريان مزبور در خصوص نه اصله پسته در زمین مزبور به تاريخ ۸ شوال ۱۳۲۰ هـ . ق . (dsep738)

بيع نامه و صلح نامه در خصوص يک قطعه زمين واقع در قنات شيرين توسط حاجی حسن با همشيره اش فاطمه خانم و آقا عبدالحسين ۱۵ بارس ئيل ۱۳۲۰ و مصالحه […] Read More

قبولنامه مصالحه توسط آقا ابوالحسن از زوجه مرحوم حاج رجبعلی در مورد منافع يک قطعه زمين واقع در کشتخوان قنات شيرين به تاريخ غُرَّه ربيع الاول ۱۳۰۳ هـ . ق . (dsep612)

قبولنامه مصالحه توسط آقا ابوالحسن از زوجه مرحوم حاج رجبعلی در مورد منافع يک قطعه زمين واقع در کشتخوان قنات شيرين به تاريخ غُرَّه ربيع […] Read More

مصالحه آقا رجبعلی با فرزند خودش آقا حسن در مورد تمامی نصف اشجار نابته در زمين وقف واقعه در قنات شيرين به مال الصلح به تاريخ شعبان ۱۳۰۷ هـ . ق . (dsep566)

مصالحه آقا رجبعلی با فرزند خودش آقا حسن در مورد تمامی نصف اشجار نابته در زمين وقف واقعه در قنات شيرين به مال الصلح به تاريخ […] Read More